Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Run-DezvousNL en Inner Circle Run / Kidsrun beheren toevertrouwde persoonlijke gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Hiermee organiseren we sportieve evenementen zoals de jaarlijkse loop op de derde donderdag van juni en aanverwante activiteiten zoals trainingen en andere sportactiviteiten. Ze worden niet doorgegeven aan andere organisaties dan voor onze benodigde registraties zoals tijdregistratie en prestatievermeldingen en (contributie-)betalingen en mailings.

Overige inlichtingen en aanvragen kunt u indienen via de door ons bekendgemaakte e-mailadressen, vestigingsadres of contactformulier op de website.

Privacyverklaring Bolidt Inner Circle Run (2023-07-19)

De Bolidt Inner Circle Run is een activiteit van Run-DesvouzNL, gevestigd Beemdkroon 31, 3344BA Hendrik-Ido-Ambacht. E-mail info@innercirclerun.nl. Website Bolidt Inner Circle Run. De loopgroepen zijn onderdeel van hardloopvereniging "Inner Circle Runners" te Hendrik-Ido-Ambacht. Website Inner Circle Runners.

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Doeleinden en rechtsgrond
Wij staan voor het mogelijk maken van sportevenementen met als achterliggend doel geld inzamelen voor een of meer maatschappelijke doelen. Deelname aan onze activiteiten heeft tot gevolg publicatie van naam, startnummer voor het evenement van het betreffende jaar, geboortejaar, prestatie en mogelijk beeldmateriaal waar deze gegevens op terug te vinden zijn. Door deel te nemen geeft u blijk deze voorwaarden te accepteren.
Ontvangers van persoonsgegevens
Een beperkt aantal Kaderleden binnen de organisatie belast met specifieke taken. Externe bedrijven voor het inschrijfsysteem en het tijdregistratiesysteem, het bedrijf voor het bedrukken van startnummers, een minimale set voor website en mailings, Verkeersregelaar organisatie: gegevens van vrijwilligers die het verplichte certificaat hebben. Burgerlijke gemeente: gegevens van kaderleden voor uitreiking van consumptiebonnen voor gebruik tijdens de zomerparkdag. Loopvereniging Inner Circle Runners, waarvan we wat betreft de sport betreffende zaken onderdeel uitmaken en waarmee we intensief samenwerken voor lidmaatschappen en contributies en daardoor weer aan de Atletiekunie.
Doorgeven van gegevens buiten de EU
Een deel van de software, m.n. het inschrijfsysteem en het tijdregistratiesysteem met bijbehorende prestatielijsten (Chronotrack en Riytechnologies) draait op servers buiten de EU. verder mailChimp, Vimeo; Cloudflare; Google Tag Manager en Google Analytics 4.
Bewaartermijn van de gegevens
Prestatielijsten worden bewaard zo lang als we bestaan. Gegevens van wanbetalers vijf jaar. Inschrijfgegevens twee jaar. Financiële gegevens volgens de wet.
Rechten van betrokkenen
Zowel sporters als vrijwilligers en leveranciers hebben recht van inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Correctie en verwijdering kan resulteren in uitsluiting van deelname aan activiteiten of verwijderen van vermelding in prestatielijsten en berichtgeving.
Gegeven toestemming
Gegeven toestemming voor bepaalde bewerkingen kan ten allen tijde ingetrokken worden.
Gevolgen van niet verstrekken van gegevens
Het niet verstrekken of het intrekken of laten verwijderen van gegevens kan tot gevolg hebben dat betreffende persoon geen deel meer kan nemen aan de georganiseerde evenementen, en/of geen berichten meer ontvangt over activiteiten in de vorm van e-mails of push berichten. En mogelijk ook van het verwijderen uit berichtgeving over prestaties.
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Het inschrijfsysteem deelt personen automatisch in in categorieën aan de hand van ingevoerde gegevens.
Klachten
Voor vragen, inlichtingen en klachten kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting, zie bij contactgegevens. Gebruik bij voorkeur het volgende e-mailadres: privacy@innercirclerun.nl. U kunt ook klachten indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Privacyverklaring voor kinderen van de Wisse Kidsrun

Identiteit en contactgegevens
De Wisse Kidsrun hoort bij de Bolidt Inner Circle Run. Deze Run wordt georganiseerd door Stichting Run-DesvouzNL, adres Beemdkroon 31, 3344BA in Hendrik-Ido-Ambacht. E-mail info@innercirclerun.nl. Website Bolidt Inner Circle Run. De loopgroepen zijn onderdeel van hardloopvereniging Inner Circle Runners te Hendrik-Ido-Ambacht. Website Inner Circle Runners.

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Doeleinden en rechtsgrond
De persoonlijke gegevens woerden gebruikt om de Kidsrun mogelijk te maken. De Kidsrun heeft als doel geld in te zamelen voor Het Hospice en het Jeugdspeelpark.
Ontvangers van persoonsgegevens
De mensen van de organisatie werken met deze gegevens. Ook de bedrijven voor het online inschrijven, voor het meten van de tijd en het bedrijf dat de startnummers drukt.
Doorgeven van gegevens buiten de EU
Een deel van de programma's, draait op servers buiten de EU. Voorbeeld is het tijd meet systeem met de score lijsten.
Bewaartermijn van de gegevens
De score lijsten worden bewaard zo lang als we bestaan. Gegevens van slechte betalers vijf jaar. Inschrijfgegevens twee jaar. Financiële gegevens volgens de wet.
Gegeven toestemming
Eerder gegeven toestemming voor versturen van nieuwsberichten kan altijd ingetrokken worden.
Rechten van betrokkenen
Kinderen hebben het recht om te zien welke gegevens van hen opgeslagen en gebruikt worden zo ook om deze te veranderen of te laten wissen.
Gevolgen van niet verstrekken van gegevens.
Wijziging en wissen van je gegevens kan maken dat je niet meer mee kunt doen met de run of dat je prestatie uit de lijst geschrapt wordt of dat je geen nieuwsbrieven of berichtjes meer krijgt.
Geautomatiseerde indeling
Het inschrijfsysteem deelt je automatisch in aan de hand van de ingevulde geboortedatum en geslacht (jongen of meisje).
Toestemming
Kinderen onder de zestien jaar mogen volgens de regels op de privacy niet zelf inschrijven. De toestemming van hun ouders of verzorgers voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kinderen moet aangetoond kunnen worden.
Vragen over de privacy
Stuur een mail naar privacy@innercirclerun.nl of gebruik het daarvoor aangewezen contactformulier

WKR privacy 2023-07-19